Hoppa till innehåll

1. Dessa villkor gäller för alla offerter genom Straw by Straw och alla avtal den ingår med andra parter ("Kunder"), om inte Straw by Straw uttryckligen samtycker till annat.

2. Dessa villkor råder över villkor som tillhandahålls av Kunder. Om innehållet i ett avtal eller en offert avviker från dessa villkor, gäller innehållet i avtalet eller offerten.

3. Straw by Straw kan annullera eller ändra eventuell offert som gjorts, såvida inte offerten uttryckligen föreskriver att den är bindande.

4. Beställningar gjorda av Kunder endast binda Straw by Straw om den uttryckligen accepterar dem.

5. Priserna är exklusive moms och andra skatter eller avgifter.

6. Betalningar till Straw by Straw görs i euro (EUR) inom 14 dagar från fakturadatum. Lagstadgad ränta i den mening som avses i artikel 6:119 a i den nederländska civillagen läggs automatiskt till försenade betalningar.

7. Straw by Straw kan göra delleveranser och kan utfärda delfakturor.

8. Om Straw by Straw har levererat en vara eller gjort en tjänst, får betalningen för denna vara eller tjänst inte avbrytas.

9. Leveransperioder och tider som citeras eller avtalas är inte slutgiltiga tidsfrister, om inte annat uttryckligen avtalats.

10. Om leverans är omöjlig eller försenad på grund av en omständighet som kan hänföras till Kunden, Straw by Straw kan debitera alla extra kostnader som den ådragit sig.

11. Straw by Straw är inte ansvarig för någon indirekt, tillfällig, särskild, följd- eller straffskada eller eventuell utebliven vinst eller intäkter. I vilket fall som helst Straw by Straw s sammanlagda ansvar är begränsat till det belopp som betalas ut enligt Straw by Straw s försäkringsbrev eller fakturans värde, vilket som är lägre.

12. Klausul 11 gäller inte skador som åsamkades Kunder som en konsekvens av uppsåt eller uppsåtlig vårdslöshet från Straw by Straw .

13. Efter leverans måste eventuell skada eller förlust rapporteras till Straw by Straw inom åtta dagar efter att den blev känd för den skadelidande. Alla anspråk löper ut sex månader efter händelsen som orsakade skadan inträffade.

14. Kunder gottar sig Straw by Straw mot alla anspråk från tredje part som härrör från omständigheter som är hänförliga till Kunder, inklusive Kunders underlåtenhet att följa specifikationer och instruktioner som tillhandahålls av Straw by Straw , samt missbruk av varorna.

15. Produkterna får användas, säljas eller distribueras av Kunder endast under det märke, den logotyp, den handelsnamn och de specifikationer under vilka de levererades, såvida inte Straw by Straw instämmer i övrigt skriftligen.

16. Straw by Straw inte överför några immateriella rättigheter till Kunder. Ingen av Straw by Straw s produkter får helt eller delvis återges, offentliggöras eller imiteras. Kvalitet, märkning och avtryck får inte ändras.

17. All information som härrör från Straw by Straw som rimligen kan antas som konfidentiella får inte delas, ges tillgång till eller offentliggöras på något sätt.

18. När det gäller omständigheter som anges i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen (force majeure) kommer fullgörandet av ett avtal att helt eller delvis upphävas så länge som situationen för force majeure fortsätter, utan att någon av parterna är ansvarig för betalning av någon ersättning till den andra parten.

19. Kunder får endast tillfälligt upphäva eller upplösa ett avtal på grund av väsentlig överträdelse.

20. Kunder får inte överlåta rättigheter, skyldigheter, eller fullgörande av skyldigheter, till tredje man utan Straw by Straw s skriftliga förhandsgodkännande.

21. Ogiltigheten av någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i en offert, avtal eller dessa villkor kommer inte att påverka giltigheten av de andra bestämmelserna i avtalet eller dessa villkor.

22. Det rättsliga förhållandet mellan Straw by Straw och Kunden regleras uteslutande av nederländsk lag. Försäljningskonventionen från Wien är inte tillämplig.

23. Alla tvister mellan Straw by Straw och Kunden som uppstår ur eller i samband med någon offert, kommer eventuella avtal eller dessa villkor att lösas av Amsterdams tingsrätt

 

 

 

GRATIS MINI-BOX 

VILLKOR & VILLKOR;

- Den kostnadsfria mini-boxen med 100 strårör var och en finns tillgänglig så länge lagret räcker.

- Högst 1 gratis mini-box finns tillgänglig per beställning.

- Fraktavgifter är för köparen och är inte gratis.

- Denna åtgärd gäller för företag. 

 

KLAGOMÅL

Vi rekommenderar att du först gör dina klagomål kända för oss genom att skicka e-post hello@strawbystraw.com. Om detta inte leder till en lösning, är det möjligt att registrera din tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur. Från och med den 15 februari 2016 är det också möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans är det fritt fram att lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.

INGA FLER ENGÅNGSARTIKLAR AV PLAST. NÅGONSIN. IGEN.

Varje dag använder vi miljontals plast engångsartiklar runt om i världen. Varför fortsätta med det när det växer miljontals strån i naturen varje år?

Gå med #StrawbyStraw gemenskapen!

Prova ut hållbara vete sugrör, gratisprover.